Regulamin określa zasady zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.slubnajednostka.pl

Sprzedającym jest Paula Gryzło właściciel sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.slubnajesnotka.pl , prowadzący działalność na podstawie jednoosobowej  działalności gospodarczej, podlegający wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej wpisany pod numerem NIP: 7343596852, zwany także zamiennie „Usługodawcą”.

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:

korzystając z adresu poczty elektronicznej znajdującej się w zakładce KONTAKT. 

DEFINICJE 

Sprzedawca: przedsiębiorca działający pod firmą PRACOWNIA - PAULA GRYZŁO, ul. Hugo Kołłątaja 32/6, 33-300 Nowy Sącz NIP: 7343596852, Regon: 389285082, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP prowadzonej przez Ministra Gospodarki.

Adres korespondencyjny Sprzedawcy: ul. Hugo Kołłątaja 32/6 33-300 Nowy Sącz

Zamawiający: osoba składająca Zamówienie w Sklepie i strona Umowy sprzedaży w przypadku jej zawarcia ze Sprzedawcą;

Sklep: dostępny pod adresem www.slubnajenostka.pl za pośrednictwem którego, Sprzedawca świadczy usługi określone w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną w celu doprowadzenia do zawarcia Umowy sprzedaży;

Zamówienie: zatwierdzenie dostępnego w Sklepie formularza zamówienia, w którym interaktywny przycisk lub link zatwierdzenia oznaczono słowami "zamówienie z obowiązkiem zapłaty" lub innym równoważnym jednoznacznym sformułowaniem;

Konsument: Zamawiający, będący konsumentem w rozumieniu stosownych przepisów

Umowa sprzedaży: umowa sprzedaży zawarta na odległość pomiędzy Sprzedawcą i Zamawiającym w zakresie rzeczy wskazanych w Zamówieniu i na warunkach określonych w niniejszych Ogólnych warunkach sprzedaży.

ZASADY OGÓLNE 

Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

Sklep internetowy www.slubnajenostka.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

SKŁADANIE ZAMÓWIENIA 

Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.slubnajenostka.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową lub drogą mailową.

Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. 

Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adresu, na który Towar ma być wysłany oraz numeru telefonu i adresu e-mail.

W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury bez VAT z załącznikami, faktury bez VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur bez VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia.

Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia płatności przelewem lub wyborem opcji „za pobraniem”.

WYSYŁKA I CZAS REALIZACJI 

Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego.

Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym produkcie na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem”. Przy płatności przelewem do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym  sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).

Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki). 

PŁATNOŚCI 

Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę bez VAT).

Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru), za pośrednictwem przelewu na konto bankowe sklepu.

ODBIÓR TOWARU 

Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 14 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U.Nr22,poz.271zezm.).Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 

Wskazane w tym paragrafie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.

W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt na adres siedziby Usługodawcy.

Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę.

W ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymienione w punkcie 3 niniejszego paragrafu wymagania, w ciągu 7 dni roboczych, Sklep dokona zwrotu zapłaty na wskazane konto Klienta.

INDYWIDUALNY PROJEKT 

Indywidualne projekty wykonywane są dla produktów z kategorii : PUDEŁKA, PAPETERIA, WIESZAKI, TOPPER, KOŁA/NAPISY , KSIĘGI GOŚCI, TABLICE POWITALNE, PREZENTY. 

Jeżeli złożone przez Kupującego zamówienie dotyczy produktów, które mają zostać wykonane według projektu indywidualnie przygotowanego dla Kupującego, Kupujący musi przekazać Sprzedawcy informacje niezbędne do przygotowania projektu. Przekazanie tych informacji następuje poprzez wypełnienie przez Kupującego specjalnego formularza udostępnianego mu przez Sprzedawcę.

Nieuzupełnienie lub uzupełnienie w niewystarczającym stopniu formularza uniemożliwia przygotowanie projektu. W razie braków w formularzu, Sprzedawca poprosi Kupującego o ich uzupełnienie.

Przygotowanie projektu jest bezpłatne. 

Projekt zostanie wykonany i przesłany Kupującego za pośrednictwem poczty elektronicznej w postaci pliku .jpg 

Po otrzymaniu projektu, Kupujący może go zaakceptować albo zgłosić poprawki. Zgłoszenie poprawek powinno nastąpić zbiorczo w formie jednej wiadomości e-mail z listą wypunktowaną wszystkich poprawek. Poprawki mogą dotyczyć części gramatycznej i ortograficznej tekstu, zmiana tekstu w całości lub większości będzie traktowana jako nowy projekt.

Akceptacja przez Kupującego projektu oznacza stwierdzenie, że jest on zgodny z jego oczekiwaniami. Kupujący w projekcie powinien sprawdzić:

  • poprawność gramatyczną i ortograficzną tekstu,
  • rozmieszczenie i proporcje grafik i tekstu,
  • czytelność i wielkość tekstu i grafik,
  • poprawność umieszczonych w projekcie imion i nazwisk, dat oraz innych personalizowanych treści.

Akceptacja projektu powinna zostać przesłana na adres e-mail. 

Po akceptacji projektu i przekazaniu zamówienia do realizacji nie będzie możliwe już wprowadzenie jakichkolwiek poprawek, chyba że Sprzedawca indywidualnie wyrazi na to zgodę.

ZASTRZEŻENIA TECHNICZNE 

Z powodu różnych specyfikacji technicznych wyświetlaczy, których kupujący używają do podglądu projektów oraz zdjęć wszystkie prezentowane na stronie i podczas składania zamówienia kolory mogą w różnym stopniu odbiegać od tych oglądanych bezpośrednio przez klienta.

Wydruk na różnych rodzajach papieru może się różnić między sobą kolorami i intensywnością.

Personalizacja produktów na podstawie przesłanej listy gości odbywa się w sposób automatyczny. Błędy na liście gości mogą zostać niezauważone. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wydruku personalizowanej części zaproszeń, jeżeli te błędy znajdowały się w tekście przesłanym przez klienta.

Rozmiar zaproszeń ślubnych może się różnić od podanego w specyfikacji o +/- 2 mm.

Wstążki wiązane na zaproszeniach ślubnych nie są odporne na strzępienie się końców, chyba że ustalono inaczej.

W cenę każdego zaproszenia ślubnego wliczona jest koperta (bez nadruku) która rozmiarem pasuje do zaproszenia.

PROCEDURA REKLAMACJI 

Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. 

W przypadku gdy gwarancji udziela Usługodawca, produkt należy odesłać na koszt Usługodawcy, na adres Usługodawcy.

Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt Usługodawcy.

W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać na koszt Usługodawcy (podstawa prawna – ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141 poz. 1176 ze zm.) i ustawa z dnia 2 lipca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zmianami).

Klient traci uprawnienia określone w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienie przed jego upływem. W przypadku sprzedaży nie stanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu cywilnego.

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ ORCHORNA DANYCH OSOBOWYCH 

Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca.

Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

Data opublikowania regulaminu 01.02.2021.